22. juli 2024

Markerud Gård

Markerud Gård ligger ved skogkanten sør for Slattum. Eiendommen ligger ca 180 meter over havet. Gardsnavnet betyr skogsrydningen. Navnet er meget betegnende. Etter svartedauden lå gården øde til litt ut på 1600 tallet.

Markerud gård har hatt gårdsdrift siden middelalderen. Gården ble fra midten av 1600-tallet eid av ulike borgere i Christiania. På 1700-tallet inngikk gården som en del av de store skog- og jordbrukseiendommene som Collett-familien i Christiania kom i besittelse av.

Den nåværende hovedbygningen på Markerud er en murbygning oppført tidlig på 1800-tallet. Byggherre var trelasthandler Otto Collett. Markerud ble benyttet som utfartsted under jaktsesongen og som enkesete for Otto Colletts hustru Marthine Collett.

På midten av 1800-tallet ble Markerud overtatt av Johan Lauritz Sundt som etablerte Nitedals Tændstikfabrik på jordet nedenfor hovedbygningen. Huset tjente som direktørbolig for fabrikken inntil fabrikken ble flyttet til Helsfyr på slutten av 1800-tallet. Fra tidlig på 1900-tallet har eiendommen tillhørt Hans Prydz som var distriktslege, stortingsmann og i flere perioder ordfører i Nittedal. Etter mange års forfall ble hovedhuset i 2005 kjøpt av Anne Prydz Sæterdal som har startet arbeidet med å restaurere bygningen og den historiske hagen. Dette arbeidet baserer seg på stor grad av dugnadsinnsats fra familie, venner og folk i nærmiljøet.

Markerud Gård
Norsk institutt for kultur-minneforskning har gjort dendrokronologisk undersøkelse (årrings-undersøkelse) av de eldste bærebjelkene i huset. Disse er datert 1829.

Hovedbygningen på Markerud er fredet etter Lov om bygningsfredning av 31.12.1920.

Kilde: Markerud gårds hjemmeside